ALGEMENE VOORWAARDEN

van de Belgische naamloze vennootschap Heliventure FTO met maatschappelijke zetel te 2547 LINT, Fabriekstraat 38 bus 12 met BTW nummer BE0464.371.365

EN

de Maltese vennootschap (LTD) Helicopterflights Ltd met maatschappelijke zetel te SGN 1612 SAN GWANN, The Hub – Suite 102
Triq San Andrija (als operator en AOC houder)

waarbij hierna de term Heliventure FTO NV de beide vennootschappen inhoudt:

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de naamloze vennootschap Heliventure FTO en de aan haar gelieerde ondernemingen, aangegaan met derden. In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan iedere (rechts)persoon aan wie Heliventure FTO NV een aanbieding heeft gedaan of met wie Heliventure FTO NV een overeenkomst heeft gesloten. Deze voorwaarden vormen een integrerend onderdeel met de door Heliventure FTO NV gedane aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten.
 • De opdracht van opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Eventuele toepasselijke voorwaarden van opdrachtgever blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de algemene voorwaarden van opdrachtgever in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.
 • Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directie van Heliventure FTO NV. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden Heliventure FTO NV niet.
 • Een nietige, vernietigbare of onuitvoerbare bepaling in deze algemene voorwaarden, of in de onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten, laat de overige bedingen onverlet. Bedoelde nietige, vernietigbare of onuitvoerbare bepaling wordt geacht geen onderdeel uit te maken van deze voorwaarden of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en daarvoor treedt in de plaats een regeling die de bedoeling van de nietige, vernietigbare of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Offertes en aanbiedingen

 • Alle door Heliventure FTO NV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden tot 14 dagen na offertedatum.
 • Heliventure FTO NV heeft het recht vergissingen, waaronder type en schrijffouten in prijslijsten, aanbiedingen, rekening-en etcetera te corrigeren, door aan te tonen dat de prijzen en/of condities in belangrijke mate afwijken van de prijzen en/of condities die Heliventure FTO NV normaliter hanteert.
 • De door Heliventure FTO NV in aanbiedingen, brochures, prijscouranten, brieven en offertes aangegeven maten, gewichten en technische gegevens et cetera zijn zo accuraat mogelijk opgegeven, maar zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Heliventure FTO NV aanbiedt en zijn niet bindend.

Overeenkomsten

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende offerte, overeenkomst of opdrachtbon door Heliventure FTO NV is ontvangen en door de directie van Heliventure FTO NV is geaccordeerd OF door middel van een mondelinge overeenkomst die werd aanvaard en waarvoor een factuur of opdrachtbevestiging wordt opgemaakt OF door een bevestiging op email, SMS of andere berichtendienst.
 • Elke met Heliventure FTO NV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van opdrachtgever blijkt, zulks ter uitsluitende beoordeling van de directie van Heliventure FTO NV.

Levering van fysieke goederen

 • Wanneer er sprake is van levering van goederen zijn de levertijden naar beste weten vastgesteld en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch ze zijn niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal contact worden opgenomen met de opdrachtgever. Excessieve overschrijding is grond voor ontbinding van de overeenkomst, met dien verstande dat opdrachtgever Heliventure FTO NV per aangetekend schrijven in gebreke dient te stellen.
 • Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat Heliventure FTO NV alle benodigde gegevens heeft ontvangen.
 • In geval van leveringen op afroep, zonder dat daarbij termijnen zijn overeengekomen, kan Heliventure FTO NV opdrachtgever sommeren om de goederen binnen een door Heliventure FTO NV te bepalen redelijke termijn af te nemen.
 • Onderdelen worden naar keuze van Heliventure FTO NV vervangen door nieuwe of gebruikte onderdelen die gelijkwaardig zijn aan de onderdelen die worden vervangen. De vervangen onderdelen worden eigendom van Heliventure FTO NV.

Levering van diensten

 • Wanneer er sprake is van levering van diensten (helikoptervluchten) behoudt Heliventure FTO NV het recht om alsnog de opdracht of dienst te weigeren wanneer hiervoor een gegronde reden bestaat of overmacht niet anders toelaat.
 • Wanneer blijkt dat opdrachtgever niet voldoet of kan voldoen aan de financiële voorwaarden die verband houden met de overeenkomst, is Heliventure FTO NV gemachtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken en dit zonder recht op schadevergoeding of schadeloosstelling aan de opdrachtgever.
 • Voor levering van diensten waaronder opleidingen, vluchten, instructie etc. is de standaard voorwaarde dat deze 100% dienen te worden betaald alvorens de dienst kan worden geleverd. 
 • Bij technische of operationele onbeschikbaarheid van een type toestel (helikopter) kan Heliventure FTO NV beslissen een ander type toestel in te zetten of het vluchtplan gedeeltelijk aan te passen om de opdrachtgever alsnog de dienst te leveren.  Eventuele prijsverschillen betreffende helikoptertype, vliegtijd etc. kunnen naderhand worden rechtgezet tussen opdrachtgever en Heliventure FTO NV

Prijzen

 • Alle door Heliventure FTO NV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door Belgische- of buitenlandse overheid opgelegde heffingen. Indien Heliventure FTO NV in een aanbieding meerdere producten en diensten aanbiedt en één prijs vermeldt, geldt deze prijs uitsluitend voor de gehele aanbieding.
 • Heliventure FTO NV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door onvoorziene omstandigheden die zich voordoen na het uitbrengen van de offerte, de kosten van brandstoffen, verzekeringen, veiligheidsvoorzieningen, personeel, materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn stijgen, dan wel indien zich andere omstandigheden voordoen die een stijging van de kosten voor de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt.
 • Heliventure FTO NV is gerechtigd voorrijdkosten en verzendkosten bij opdrachtgever in rekening te brengen mocht dit van toepassing zijn op de aangeboden diensten of levering van bepaalde goederen.

Vervoer en opslag

 • Vervoer en opslag geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook indien Franco levering is overeengekomen is opdrachtgever aansprakelijk voor alle tijdens het vervoer geleden schade. Vervoer en opslag kunnen op verzoek en voor rekening van opdrachtgever door Heliventure FTO NV worden verzekerd.

Garantie, keuring en klachten

 • Heliventure FTO NV verleent op door haar geleverde fysieke goederen garantie indien en voor zover daar in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding van wordt gemaakt of dit door de wetgever wordt bepaald. De door Heliventure FTO NV verleende garantie strekt nimmer verder dan de garantie die haar door haar leveranciers daadwerkelijk wordt verleend. Daarnaast geldt de door Heliventure FTO NV verleende garantie uitsluitend indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst met Heliventure FTO NV of uit hoofde van deze algemene voorwaarden heeft voldaan dan wel daarvoor ten genoegen van Heliventure FTO NV zekerheid heeft gesteld.
 • Geen garantie wordt gegeven voor gebruikte (tweedehands) goederen, alsmede voor de aan gebruikte zaken verrichte werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Opdrachtgever is verplicht om terstond bij de levering en/of het uitvoeren van diensten tot nauwkeurige keuring daarvan over te gaan, op straffe van verval van het recht van opdrachtgever om zich te beroepen op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring terstond bij de levering en/of het uitvoeren van diensten ontdekt hadden kunnen worden. Opdrachtgever kan op een gebrek in de levering of in het uitvoeren van diensten geen beroep meer doen indien niet binnen 8 kalenderdagen na ontdekking daarvan door opdrachtgever is gereclameerd, waarbij opdrachtgever dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd. De melding dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming. De datum van de factuur en het factuurnummer dienen daarbij vermeld te worden. Heliventure FTO NV dient in de gelegenheid te worden gesteld om de levering of de diensten waar de klacht betrekking op heeft te controleren.
 • De ondeugdelijkheid van door Heliventure FTO NV verrichte leveringen of uitgevoerde diensten kan door opdrachtgever met alle middelen worden aangetoond, met dien verstande dat als ondeugdelijk uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij Heliventure FTO NV ten aanzien van leveringen of diensten geldende specificatie(s).
 • De levering van Heliventure FTO NV geldt tussen partijen in elk geval als deugdelijk indien opdrachtgever de levering, of een gedeelte daarvan, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of heeft doen verwerken.
 • De terstond bij de levering en/of het uitvoeren van werkzaamheden vastgestelde tekortkomingen en verder alle tekortkomingen die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd hadden kunnen worden maar binnen 3 maanden na de levering of de uitvoering alsnog worden ontdekt en binnen 8 kalenderdagen na ontdekking overeenkomstig sub d van dit artikel zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar zijn te wijten aan een toerekenbare tekortkoming van Heliventure FTO NV of vallen onder de door Heliventure FTO NV verleende garantie, door Heliventure FTO NV kosteloos ongedaan gemaakt middels, naar keuze van Heliventure FTO NV, herstel en/of vervanging.
 • Een door Heliventure FTO NV gedaan aanbod tot herstel, vervanging of vergoeding dient binnen 30 dagen te zijn aanvaard, op straffe van verval van het aanbod.
 • Het terugzenden van geleverde fysieke goederen door of namens opdrachtgever kan slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van Heliventure FTO NV en dient te geschieden volgens door Heliventure FTO NV te geven instructies voor ondermeer verpakking en transport. De retourzending dient vergezeld te gaan van de schriftelijke melding met betrekking tot de door opdrachtgever gestelde tekortkoming. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heliventure FTO NV behoeven door haar niet te worden aanvaard. Indien Heliventure FTO NV in een dergelijk geval de teruggezonden zaken toch in ontvangst neemt, dan worden de teruggezonden zaken voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen en te zijner beschikking gehouden. Toestemming tot terugzending, respectievelijk het in ontvangst nemen van de teruggezonden zaken door Heliventure FTO NV betekent nimmer dat Heliventure FTO NV erkent dat de door opdrachtgever gestelde tekortkoming zich voordoet.
 • Opdrachtgever dient aan Heliventure FTO NV alle kosten te vergoeden die Heliventure FTO NV heeft gemaakt in verband met een ongegronde klacht van opdrachtgever.
 • Klachten van welke aard dan ook geven opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

Aansprakelijkheid

 • Heliventure FTO NV is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het uitvoeren van diensten tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Heliventure FTO NV. In dat geval is de aansprakelijkheid van Heliventure FTO NV beperkt tot herstel, vervanging of vervangende schadevergoeding dan wel de door de verzekeraar gedekte schade.
 • Heliventure FTO NV is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 • Heliventure FTO NV is niet gehouden de overeengekomen diensten te verrichten of goederen te leveren indien dit haar onmogelijk is ten gevolge van overmacht, arbeidsconflicten, wettelijke basis, financiële tekortkomingen of enige andere onvoorziene omstandigheden.
 • Opdrachtgever vrijwaart Heliventure FTO NV tegen alle aansprakelijkheid van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband met helikopters, het gebruik daarvan of de staat waarin deze zich bevinden.
 • Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van Heliventure FTO NV nimmer verder dan het netto bedrag van de factuur waarop de desbetreffende leveringen en/of diensten betrekking hebben, terwijl de aansprakelijkheid van Heliventure FTO NV voorts nimmer verder reikt dan het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Heliventure FTO NV wordt uitgekeerd.
 • Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van werknemers en medewerkers van Heliventure FTO NV en van derden die door of vanwege Heliventure FTO NV te werk zijn gesteld of van wier diensten door Heliventure FTO NV gebruik is gemaakt. Opdrachtgever is gehouden zowel Heliventure FTO NV als de onder deze bepalingen bedoelde (rechts-)personen te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden.

Overmacht

 • Overmacht aan de zijde van Heliventure FTO NV heeft tot gevolg dat Heliventure FTO NV naar eigen keuze haar contractuele verplichtingen niet behoeft na te komen en de overeenkomst kan ontbinden of de nakoming daarvan kan opschorten, zonder dat zij verplicht is tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 • Als overmacht wordt ondermeer beschouwd: het niet nakomen van verplichtingen door leveranciers van Heliventure FTO NV en door vervoerders of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, ongevallen binnen het bedrijf van Heliventure FTO NV , ziekte van medewerkers van Heliventure FTO NV, weersomstandigheden die beletten helikoptervluchten uit te voeren, medische ongeschiktheid van de piloot of operationele medewerker, technische problemen aan helikopter(s), te laat of niet deugdelijk uitgevoerd onderhoud door het aangestelde onderhoudsbedrijf.

Annulering

 • Indien opdrachtgever een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert en/of de door Heliventure FTO NV te leveren diensten weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de hierdoor voor Heliventure FTO NV ontstane schade volledig te vergoeden, met een minimum van 50% van de overeengekomen prijs. Onder schade wordt begrepen de door Heliventure FTO NV gederfde winst en in elk geval de kosten die Heliventure FTO NV reeds voor de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, waaronder de kosten voor planning, administratie, geplande vlieguren van piloten, … etc.

Ontbinding

 • In het geval dat opdrachtgever in gebreke blijft met betaling of wanneer opdrachtgever enig andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk nakomt, dan wel daarmee in strijd handelt, alsmede wanneer opdrachtgever staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, of wanneer hij het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen verliest, heeft Heliventure FTO NV het recht om de overeenkomst zonder nadere sommatie buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Heliventure FTO NV om vergoeding van de overeengekomen prijs, kosten, schaden en interesten te vorderen en onverminderd haar overige wettelijke rechten.
 • Betaalde tickets, vouchers, tegoedbonnen, abonnementen of beurtenkaarten zijn beperkt geldig in tijd én zijn niet terugbetaalbaar. Vooraf betaalde vluchten, lessen of diensten kunnen op vraag van de opdrachtgever kosteloos in tijd worden verplaatst voor zover dit minimaal 1 week voor de geplande datum wordt medegedeeld. In geval hieraan niet is voldaan is Heliventure FTO NV gemachtigd om de dienst / vlucht als geleverd te zien.
 • Uitzondering op terugbetaling is de PERMANENTE medische ongeschiktheid van een leerling / student. Deze kan eventuele tegoeden inzake vlieguren (niet in theorielessen, boekenpakketten, administratiekosten, …) verzoeken om terug te betalen. Hiervoor dient het verslag van het Centrum Luchtvaartexpertise als bewijs te worden voorgelegd. Op de terugbetaling zal 15% administratiekost worden ingehouden én de teruggave dient binnen de 3 maanden na de kennisname van medische ongeschiktheid te worden aangevraagd door de opdrachtgever. Alle aanvragen buiten deze termijn kunnen niet meer worden behandeld voor terugbetaling.

Betaling

 • Betaling waarvoor specifiek werd overeengekomen dat deze niet bij bestelling dienden te worden gedaan, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Heliventure FTO NV terstond genoegzaam en in de door Heliventure FTO NV gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Heliventure FTO NV gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 • Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op een door Heliventure FTO NV aan te wijzen bankrekening, via het online beveiligd betaalsysteem (ook Mollie genaamd) of in contanten ten burele van Heliventure FTO NV voor zover het totaalbedrag de 3000 EUR niet overschrijdt.
 • Klachten met betrekking tot door Heliventure FTO NV toegezonden facturen dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum bij Heliventure FTO NV te worden ingediend.
 • Indien betaling niet tijdig plaatsvindt is Heliventure FTO NV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Heliventure FTO NV gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
 • Indien betaling niet tijdig plaatsvindt is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal Heliventure FTO NV gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde factuurbedrag, 5% rente per maand bij opdrachtgever in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

Onbetaalde facturen van Heliventure FTO NV aan bedrijven / zelfstandigen (in bezit BTW nummer – B2B)

 • Alle kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever aan Heliventure FTO NV verschuldigd bedrag – gerechtelijk alsmede buitengerechtelijk – zijn voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin Heliventure FTO NV zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten bedragen in elk geval 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 125,- exclusief BTW.
 • Indien de werkelijk door Heliventure FTO NV gemaakte buitengerechtelijke kosten meer bedragen is opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan Heliventure FTO NV verschuldigd. Uit het enkele feit dat Heliventure FTO NV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten door opdrachtgever.

Onbetaalde facturen van Heliventure FTO NV aan consumenten (B2C)

 • Laattijdige betalingen van facturen zijn onderworpen aan kosten, die Heliventure FTO NV aanrekent voor oa. aanmaningen, herinneringen, ingebrekestellingen, inzet incasso-bureau of advocaat, gerechtsdeurwaarder, …
 • Een eerste herinneringsbrief van Heliventure FTO NV naar de klant (consument) is GRATIS
 • Na de eerste herinnering dient er binnen de 14 dagen te worden overgegaan tot betaling
 • Een tweede herinnering kost 25.00 EUR
 • Indien na de tweede herinnering nog geen betaling werd bekomen, start de invorderingsprocedure, waarvan de kosten wettelijk zijn vastgelegd als volgt:

Aangerekende invorderingskosten voor invordering van onbetaalde B2C facturen

 • Facturen lager of gelijk aan 150 euro: aanmaningskosten bedragen 20 euro.
 • Facturen tussen 150,01 euro en 500 euro: aanmaningskosten bedragen 30 euro + 10 procent van het verschuldigde bedrag
 • Facturen hoger dan 500 euro: aanmaningskosten bedragen 65 euro + 5 procent van het verschuldigde bedrag met een maximum van 2000 euro

Eigendomsvoorbehoud

 • Totdat alle vorderingen die Heliventure FTO NV heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever volledig zijn betaald, blijven de door Heliventure FTO NV geleverde fysieke goederen eigendom van Heliventure FTO NV, met dien verstande dat de door Heliventure FTO NV geleverde goederen voor risico zijn van de opdrachtgever vanaf het moment dat deze aan opdrachtgever zijn geleverd of door Heliventure FTO NV in opslag zijn genomen.
 • Opdrachtgever wordt bij het aangaan van de overeenkomst met Heliventure FTO NV geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Heliventure FTO NV dan wel aan een door haar aan te wijzen derde te hebben gegeven om in alle gevallen waarin Heliventure FTO NV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Heliventure FTO NV zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • Ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken komen Heliventure FTO NV alle rechten op schadevergoeding door verzekeraars toe.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter die bevoegd is in de plaats waar Heliventure FTO NV kantoor houdt, zulks onverminderd de bevoegdheid van Heliventure FTO NV om desgewenst de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van opdrachtgever te addiëren.

Privacy

 • Heliventure FTO NV behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de GDPR wetgeving.
 • Alle door de derden verstrekte gegevens worden uitsluitend door Heliventure FTO NV gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Heliventure FTO NV noodzakelijk is.
 • Raadpleeg onze Privacy Policy voor aanvullende voorwaarden.

Overige bepalingen

 • Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Heliventure FTO NV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
 • Heliventure FTO NV is gerechtigd alle fysieke goederen te verzenden aan het door opdrachtgever opgegeven adres.
 • Heliventure FTO NV is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 • Op alle overeenkomsten met Heliventure FTO NV is alleen en uitsluitend het Belgische recht van toepassing
 • De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Belgisch recht worden beslecht

Laatste bijwerking: 25/08/2023 (aanpassing invorderingskosten B2C facturen)