Privacyverklaring Heliventure FTO NV / Heliventure Ltd.

Basisverklaring

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is voor het Heliventure FTO NV / Helicopterflights Ltd van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we je duidelijk te informeren over hoe we binnen onze organisatie zorg dragen voor je gegevens.

Heliventure FTO NV / Helicopterflights LTD kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 augustus 2019.

Privacyverklaring

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijken voor de verwerking van volgende bedrijven, ook helicopterflights.be genaamd:

Heliventure FTO NV
Fabriekstraat 38
2547 LINT (België)

BTW BE0464371365

en

Helicopterflights LTD
The Hub – Suite 102
Triq San Andrija
San Gwann SGN 1612
MALTA

VAT registration MT27423416

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op een van onze websites en door het op deze websites verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, gebruikers van onze diensten, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Artikel 1 – Persoonsgegevens 

1.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt: 

Categorie 1: zonder registratie: een groot deel van de informatie op de websites is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Categorie 2: op onze websites met online aankopen vragen we je te om persoonlijke informatie te op geven: naam, adres, email, telefoonnummer en betalingsgegevens

Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of meerdere nieuwsbrieven: jouw e-mailadres en eventueel naam

Categorie 4: jouw naam, e-mailadres, naam bedrijf en adresgegevens voor facturatie en verzending van producten of levering van diensten, naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling in de webshop, inschrijving op een infodag of activiteit, inschrijving voor een opleiding

Categorie 5: via cookies, zie artikel 8; 

1.2. We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.  In het geval van externe leveranciers van mailinglijsten voor promotionele doeleinden garanderen deze leveranciers ons dat er voldaan werd aan de OPT-IN regeling zoals bepaald in de GDPR wetgeving

1.3. De Website maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 2 – Doeleinden van de verwerking 

2.1. Algemene doeleinden

Heliventure / helicopterflights.be zal de bij jou vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Heliventure / helicopterflights.be om haar websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren
 • Categorie 2: het beheer van jouw account op een van onze websites met het oog op het gebruik van onze aangeboden informatie op deze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een dienst die jij hebt aangevraagd, en, indien je dit aangaf, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming conform GDPR
 • Categorie 3:het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, uitnodigingen, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming conform GDPR
 • Categorie 4: de levering en facturatie van door jou bestelde producten en/of diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd, op basis van een overeenkomst
 • Categorie 5: De doeleinden van de cookies staan omschreven in artikel 8 van deze privacyverklaring, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming op de website zelf

2.2. Direct marketing

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (OPT-IN).  Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Heliventure / helicopterflights.be jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot onze producten en/of diensten. Je kan deze toestemming op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht, of een e-mail met een verzoek hiertoe te sturen naar info@helicopterflights.be.

2.3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

Heliventure / helicopterflights.be zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, ruilen, verdelen of op andere wijze commercieel ter beschikking stellen aan derden. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. server,  …)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en facturatie
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp, YMLP)

Met externe dienstverleners (verwerkers) zijn er de nodige overeenkomsten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

2.4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Heliventure / helicopterflights.be jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.

Heliventure / helicopterflights.be zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

2.5. Betaalgegevens

Voor het betalen van uw online aankopen worden betaalgegevens gevraagd op onze website.  Heliventure / helicopterflights.be doet beroep op een derde partij (Mollie) voor de verwerking van betalingen.  Deze derde partij staat in voor de beveiliging en versleuteling van al uw gegevens.  Heliventure / helicopterflights.be verkrijgt geen enkele van uw betaalgegevens, enkel het resultaat van de transactie (betaling gelukt of niet gelukt). 

Voor alle vragen ivm. de verwerking van uw gegevens bij deze partij kan u terecht op https://www.mollie.com/nl/privacy

Artikel 3 – Duur van de verwerking 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Heliventure / helicopterflights.be en uzelf.  Zo bewaren we jouw gegevens niet langer dan 2 jaar nadat je de laatste keer om onze dienstverlening hebt gevraagd of laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking, behalve voor gegevens in functie van de boekhouding (7 jaar).

Artikel 4 – Jouw rechten 

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.  Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde van jou persoonsgegevens verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van jezelf direct aan een andere partij.  Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid 

5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

5.2. In geen geval kan Heliventure / helicopterflights.be aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

5.3. Je dient  zelf te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige  verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 6 – Toegang door derden 

6.1. Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.

6.2. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Artikel 7 – Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
commission@privacycommission.be

Artikel 8 – Cookies 

8.1. Wat zijn cookies?

Heliventure / helicopterflights.be gebruikt op haar websites cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren. Heliventure / helicopterflights.be gebruikt cookies om:

 • Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites te verbeteren
 • Te analyseren hoe gebruikers van onze websites gebruik maken en om statistieken op te stellen
 • De gebruikers van onze websites gepersonaliseerde informatie te tonen

Zo blijft de inhoud van je winkelmandje bijvoorbeeld gedurende een bepaalde tijd bewaard.

Cookies kunnen zowel door Heliventure / helicopterflights.be als door andere partijen (bvb Google of Facebook) geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

8.2. Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren.

Google Analytics (derde partij): zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

8.3. Toestemming en beheer van cookies

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van de cookies op onze website(s). Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt.

Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Heliventure / helicopterflights.be websites niet goed meer functioneren.